Algemene voorwaarden

D&L Concepts

Art. 1

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij de D&L Concepts nv. en de medecontractant, besteller of koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Art. 2

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis.

Art. 3

Alle goederen reizen volledig en altijd op risico en kosten van de koper, medecontractant, of klant zelfs bij francoverzending.

Art. 4

Alle klachten m.b.t. de conformiteit van de levering en m.b.t. de zichtbare gebreken dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van D&L Concepts nv., per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of na levering van de prestaties, bij gebreke waaraan de klacht als onontvankelijk mag worden beschouwd.

Art. 5

Onze goederen zijn contant betaalbaar. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel bij afhaling of op het leveringsadres indien de goederen dienen afgeleverd te worden. Alleen wanneer uitdrukkelijk een niet-contante betaling van de factuur schriftelijk op de verkoopsovereenkomst werd vermeld, geldt een maximum betalingstermijn van 30 dagen.

Art. 6

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal bovendien als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15%, met een minimum van 100 EUR. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintrest en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 7

Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Art. 8

Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontactrant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden.

Art. 9

Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst of bij ontbinding van de overeenkomst art. 10 en 11 zal een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd zijn.

Art. 10

De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten en intresten. Indien door de opdrachtgever uitstel van betaling, of concordaat werd aangevraagd of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van D&L Concepts nv. gerechtigd de goederen terug te nemen of de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht wordt van rechtswege ontbonden te zijn vanaf de datum van mededeling per aangetekend schrijven, onverminderd de eisbaarheid van de in deze voorwaarden gestipuleerde schadevergoedingen en intresten en onverminderd het recht van D&L Concepts nv. om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. In geen geval is de koper ertoe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken, zolang de betaling niet heeft plaatsgehad.

Art. 11

Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien het voorziene tijdstip voor afhaling van de goederen meer dan 8 dagen verwijderd is van de datum van de verkoopsovereenkomst, is de koper ertoe gehouden om voor de 8ste dag na het sluiten van de verkoopsovereenkomst van de verkoopsom + btw, te betalen, bij gebreke waarvan de overeenkomst als ontbonden kan worden beschouwd en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor een vergoeding te eisen voor de schade, die wordt geleden ingevolge de niet of niet-tijdige afhaling. Levering- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet. Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, of tot weigering om de goederen in ontvangst te nemen. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper, …). Hij behoudt zich het recht voor om de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen zolang de overmacht duurt. Afleveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze tussenkomst, vallen buiten onze aansprakelijkheid. Op verzoek van de klant worden de goederen afgeleverd op de door hem aangeduide plaats. Afhankelijk van de afstand, het volume, de aard van de goederen, … zal een transportvergoeding worden aangerekend. Deze vergoeding zal vooraf worden afgesproken. De aflevering van de goederen geldt tot aan de deur. Wanneer toestellen dienen gedemonteerd te worden of binnen gezet te worden, behoudt D&L Concepts nv. zich het recht voor het normaal geldende uurloon/man aan te rekenen. De omstandigheden om goederen binnen te zetten, worden geacht redelijk te zijn, zoniet kan dit geweigerd worden zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan ten laste gelegd worden.

Art. 12

De kosten van afbraak en de aansluitingskosten vallen steeds ten laste van de klant.

Art. 13

De aansluiting geschiedt op de bestaande leidingen welke zich in de onmiddellijke nabijheid van het aan te sluiten goed dienen te bevinden.

Art. 14

Eventuele wettelijke keuringen en/of verzwaring van gas- en elektriciteitsaanvoer zal door de klant aan de betreffende maatschappij aangevraagd worden. De kosten hiervan zijn ten laste van de klant.

Art. 15

Het aanvaarden van wissels en andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank- en verdisconteringkosten zijn ten laste van de klant.

Art. 16

Waarborg: op alle nieuwe geleverde toestellen 1 jaar na factuurdatum. Alle tweedehands artikelen worden verkocht in de toestand waarin ze zich bevinden gekend en gekeurd door de klant. D&L Concepts nv. garandeert de technische werking van de occasie toestellen op de moment van de aankoop tot 30 dagen na de ontvangst. Wanneer bij technische probleemstelling zou blijken dat bepaalde herstellingen niet of moeilijk zouden te realiseren zijn of de kosten naar het oordeel van D&L Concepts nv. te hoog zouden kunnen oplopen, dan behoudt hij zich het recht voor dit toestel terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom. Zij zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen gesteld worden voor geleden schade. De waarborg omvat enkel constructiefouten of verborgen gebreken. De waarborg beperkt zich tot het herstellen of vervangen van de stukken die verborgen gebreken vertonen indien deze in ons werkhuis bezorgd worden. Indien een technieker ter plaatse dient te komen, dan zullen de verplaatsingskosten steeds ten laste zijn van de medecontractant. De verantwoordelijkheid van D&L Concepts nv. kan niet ingeroepen worden voor het bederf of geleden verlies door het uitvallen van de toestellen. Elektrische weerstanden en motoren zijn nooit gewaarborgd. Schadegevallen ten gevolge van een foutieve waterhardheid vallen steeds buiten de garantievoorwaarden. Er wordt geen garantie gegeven op zelfgeplaatste toestellen.

Art. 17

De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen die niet onmiddellijk meegenomen worden. De afhaling van de goederen is ten laste van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor 12,50 EUR standgeld per m2 en per maand, met een minimum van 50 EUR te rekenen voor goederen die na een maand niet zijn opgehaald en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 18

In geval van betwisting zijn bevoegd: Vredegerecht Herentals, Rechtbank van Eerste Aanleg, Arbeidsrechtbank en Rechtbank van Koophandel Turnhout.